Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 gồm những gì?

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 có còn được sử dụng?

Các doanh nghiệp khi hoạt động đề phải nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính về cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Nếu bỏ qua bước này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt. Vậy, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 gồm những gì? Bài viết sau của MeeyLand sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn.

Các mục trong mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 gồm có 8 mục, tương ứng với 8 nội dung mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý là cung cấp đầy đủ thông tin.

Mục I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Trong mục này gồm có các nội dung như:

 • Hình thức sở hữu vốn của doanh nghiệp
 • Linh vực doanh nghiệp kinh doanh
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Chu kỳ sản xuất và kinh doanh thông thường của doanh nghiệp
 • Đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp trong năm tài chính mà có ảnh hưởng đến bản báo cáo tài chính
 • Tuyên bố khả năng so sánh thông tin trên bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Mục II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tài chính nên rõ kỳ kế toán
Báo cáo tài chính nên rõ kỳ kế toán

Trong mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133, trong mục 2, doanh nghiệp phải báo cáo kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ. Cụ thể, phần kỳ kế toán năm sẽ phải báo cáo cụ thể bắt đầu từ ngày tháng năm nào và kết thúc vào ngày tháng năm nào. Còn mục đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán thì phải báo cáo rõ đơn vị VND, USD hay bất kỳ một đơn vị nào khác.

Mục III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Tại mục 3 của mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133, các doanh nghiệp phải tuyên bố việc thực hiện tuân thủ chuẩn mực kế toán cũng như chế độ kế toán áp dụng. 

Mục IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Các chính sách kế toán áp dụng gồm những gì?
Các chính sách kế toán áp dụng gồm những gì?

Các chính sách kế toán áp dụng gồm có:

 • Tỷ giá hối đoái 
 • Nguyên tắc chuyển đổi BCTC từ ngoại tệ sang VND
 • Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
 • Nguyên tắc kế toán đối với nợ phải thu
 • Nguyên tắc kế toán đối với các khoản đầu tư tài chính
 • Nguyên tắc ghi nhận lượng hàng tồn kh
 • Nguyên tắc kế toán đối với nợ phải trả
 • Nguyên tắc ghi nhận các khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư và TSCĐ thuê tài chính
 • Nguyên tắc ghi nhận & vốn hóa những khoản chi phí đi vay
 • Nguyên tắc ghi nhận đối với vốn chủ sở hữu
 • Nguyên tắc & phương pháp ghi nhận doanh thu
 • Cuối cùng là nguyên tắc kế toán chi phí

Mục V. Thông tin bổ sung đối các khoản mục được trình bày trong đơn báo cáo tình trạng tài chính

Hướng dẫn kê khai báo cáo tài chính đối với thông tin bổ sung các mục được trình bày trong đơn báo cáo tài chính gồm:

 • Tiền và tương đương tiền: gồm có tiền mặt, khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản tương đương tiền.
 • Các khoản đầu tư tài chính: gồm chứng khoán kinh doanh, đầu tư ngắn hạn đến ngày đáo hạn, các khoản dự phòng tổn thất khi đầu tư tài chính
 • Các khoản phải thu gồm phải thu của khách, khoản trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác. Bên cạnh đó còn có tài sản thiếu chờ xử lý và nợ xấu.
 • Hàng tồn kho: Gồm hàng đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí sản xuất và kinh doanh dở dang cũng như hàng hóa.
 • Tăng, giảm tài sản cố định gồm có: TSCĐ hữu hình, vô hình và thuê tài chính
 • Tăng, giảm BĐS đầu tư gồm: BĐS đầu tư cho thuê, BĐS đầu tư nắm giữ đang chờ tăng giá
 • Xây dựng cơ bản dở dang
 • Tài sản khác
 • Các khoản phải trả gồm trả người bán, người mua trả tiền trước, các khoản phải trả khác và nợ quá hạn chưa thanh toán
 • Thuế và các khoản phải nộp về nhà nước
 • Vay và nợ thuê tài chính gồm vay ngắn hạn, vay dài hạn và các khoản nợ gốc thuê tài chính
 • Dự phòng phải trả 
 • Vốn chủ sở hữu
 • Các khoản mục ngoài báo cáo tình hình tài chính
 • Thuyết minh về các bên liên quan

Bên cạnh các nội dung như trên thì doanh nghiệp cũng có thể giải trình hoặc thuyết minh những thông tin khác mà doanh nghiệp thấy cần thiết. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các mục trên theo mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133. Qua mục này, chúng ta cũng sẽ xác định được giá trị tài sản ròng trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Mục VI. Thông tin bổ sung cho những khoản mục được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bổ sung thông tin trong báo cáo hoạt động kinh doanh
Bổ sung thông tin trong báo cáo hoạt động kinh doanh

Trong mục VI, doanh nghiệp cần thuyết minh rõ các phần sau:

 • Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ
 • Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Giá vốn hàng bán
 • Doanh thu của hoạt động tài chính
 • Chi phí tài chính
 • Chi phí của quản lý kinh doanh
 • Các khoản thu nhập khác
 • Các khoản chi phí khác
 • Chi phí thuế thu nhập đối với doanh nghiệp hiện hành

Mục VII. Thông tin bổ sung đối với các khoản mục được trình bày trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Đối với các khoản tiền doanh nghiệp đang nắm giữ nhưng không được sử dụng thì phải trình bày giá trị cũng như lý do của các khoản tiền đó. Khoản tiền không được sử dụng có thể là do sự hạn chế của pháp luật hiện hành hoặc các ràng buộc khác doanh nghiệp đang vướng phải. 

Mục VIII. Những thông tin khác

Doanh nghiệp thuyết minh thêm những thông tin khác như:

 • Những khoản nợ tiềm tàng và khoản cam kết cũng như những thông tin tài chính khác
 • Những sự kiện được phát sinh sau khi kết thúc kỳ kế toán năm
 • Những thông tin so sánh
 • Những thông tin về hoạt động liên tục
 • Những thông tin khác

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?
Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Sau khi hết hạn để nộp hồ sơ khai thuế quy định mà doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót thì được khai bổ sung. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được nộp lại báo cáo tài chính. Thời gian nộp lại báo cáo tài chính là bất cứ ngày làm việc nào, trước khi cơ quan thuế quyết định kiểm tra hoặc thanh tra doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có công văn để xin nộp lại báo cáo tài chính có sai sót. Những quy định được áp dụng trong trường hợp này như sau:

 • Nếu nộp lại báo cáo tài chính nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp đó sẽ không bị phạt
 • Nếu nộp lại báo cáo tài chính nhưng số thuế TNDN thừa ra thì doanh nghiệp được phép bù trừ số thuế nộp thừa và những kỳ sau
 • Nếu nộp lại báo cáo tài chính nhưng số thuế TNDN bị thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền thiếu.

Xem thêm: Nguyên tắc và thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 còn được sử dụng không?

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 có còn được sử dụng?
Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 có còn được sử dụng?

Trước đây, khi chưa có mẫu thuyết trình báo cáo tài chính theo thông tư 133 thì các doanh nghiệp đều lập báo cáo tài chính theo thông tư 200. Các lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 được thông qua vào năm 2014, đến nay đã không còn hiệu lực. Mẫu báo cáo này đã được thay thế bằng mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 năm 2016 và có hiệu lực đến tận bây giờ. Do đó, trước khi có một quyết định về một mẫu báo cáo tài chính mới thì các doanh nghiệp vẫn sẽ sử dụng mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

Trên đây là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 cũng như những thắc mắc liên quan đến mẫu thuyết minh báo cáo tài chính này. Các bạn hãy tham khảo bài viết trên và những tin tức liên quan của meeyland để có bản thuyết minh báo cáo tài chính chính xác và đầy đủ nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA MEEY LAND

VUI LÒNG TRUY CẬP MEEYLAND.COM